Общи условия

Добре дошли в www.fvpn.com, който е управляван от FVPN.COM (Дружеството)

МОЛЯ , внимателно прочетете и се съгласете с тези условия, преди да използвате услугите на www.fvpn.com

1. Обща информация относно услугите

1.1. За да използвате услугите на www.fvpn.com е необходимо да се регистрирате, да се запознаете с разпоредбите на тези общи условия и да се задължите безусловно да ги спазвате. Това можете да направите като поставите отметка в празната кутийка и натиснете бутона с надпис „запознах се с правилата за работа", намиращи се в електронната форма за регистрация.

1.2. Веднъж регистрирани, Вие имате право да изберете един от предложените на www.fvpn.com платени тарифни планове, за да ползвате услугата „VPN”, която Ви позволява следното:

1.2.1. Използвайки гарантираните канали за интернет достъп, осигурени от Дружеството, да имате почти неограничен достъп до интернет ресурси;

1.2.2. Да получите собствено IP, с което свободно да участвате в обмена в международното интернет пространство. Ще имате право да изберете и държавата от чието пространство да бъде издадено съответното IP;

1.2.3. Да използвате системите на www.fvpn.com, с което ще получите по-голяма сигурност при сърфиране в интернет и при преноса на Вашите данни.

1.3. Цената на услугите, предлагани от Дружеството на www.fvpn.com е определена във всеки един от посочените на страницата тарифни планове.

1.4. Услугите не са свързани с допълнителни разходи за потребителя;

1.5. Цените на отделните услуги, определени в сайта са валидни до посочения срок. Срокът на валидност на услугата ще можете да следите он-лайн в интернет сайта - тук

1.6. За да използвате услугата е необходимо предварително да проверите дали Вашият интернет доставчик не е поставил някакви ограничения на интернет връзката Ви, както и дали използваните от Вас и него устройства не създават такива ограничения. В тази връзка, след като се регистрирате, имате право на безплатен 10 минутен тестови период.

1.7. Изпълнението на договора се осъществява чрез предоставяне на достъп на потребителя до сайта, чрез избрано от него потребителско име и парола;

1.8. Срокът на договора е до прекратяването му съобразно тези общи условия.

1.9. Потребителите – физически лица имат право да се откажат от сключения договор за ползване на услугата при условията на чл. 55 от Закона за защита на потребителите. Изявлението за отказ от договора трябва да бъде отправено до Дружеството в писмен вид по неговото седалище или по електронен път, най-късно до 7 дни от началния момен на използване на услугата.

2. Регистрация:

2.1. За да ползвате услугите е необходимо да се регистрирате в реално време (on-line), като попълните електронна форма на www.fvpn.com.

2.2. Длъжни сте да предоставите пълни и верни данни относно своята самоличност, или относно представляваното от Вас юридическо лице, както и другите изискуеми от електронната форма на www.fvpn.com данни. Необходимо е да актуализирате предоставените данни в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна.

2.3. Можете да се регистрирате само един път. Забранява се регистрацията под измислено име, чуждо име или изменено собствено име.

2.4. При регистрацията си трябва да въведете e-mail, потребителско име и парола, които не са използвани при друга регистрация в www.fvpn.com. Чрез това потребителско име и парола Вие се индивидуализирате при използване на предоставяните услуги.

2.5. С попълване на данните си при Вашата регистрация на www.fvpn.com и чрез поставяне на отметка в празната кутийка и натискане на бутона с надпис „запознах се с правилата за работа", намиращи се в електронната форма за регистрация, Вие декларирате, че сте запознат с тези Общи условия, съгласен сте с тяхното съдържание и се задължавате безусловно да ги спазвате.

2.6. След деклариране на Вашето съгласие с Общите условия, на посочения от Вас електронен адрес ще бъдат изпратени данни за активиране на регистрацията.

2.7. След активирането се създава Вашият акаунт и се счита, че между Вас и Дружеството сключен договор.

2.8. След като свалите безплатния софтуер FVPN, следвайки стъпките описани на www.fvpn.com и се индивидуализирате се със своето потребителско име и парола можете свободно да използвате услугите на уебсайта.

2.9. При предоставяне на неверни данни, или при неотразяване на техните промени, екипът на Дружеството има право, без предизвестие да прекрати договора или да спре достъпа Ви до ползване на услугите. В случай, че договорът Ви бъде прекратен е необходимо да се регистрирате наново за да използвате услугите на www.fvpn.com, докато при спиране на услугата е необходимо само да отстраните пропуските.

2.10. Длъжни сте да полагате всички грижи за запазване на потребителското си име и паролата за достъп до услугите в www.fvpn.com в тайна от трети лица.

2.11. Дружеството не носи каквато и да е отговорност и не дължи каквото и да е обезщетение, при неправомерно използване на потребителското Ви име или парола за достъп от трето лице.

2.12. След изтичане на срока на платения от Вас тарифен план, можете да го смените с друг.

2.13. В случай, че изберете по-скъп тарифен план, същият започва да действа веднага, след заплащане на посочената в него сума.

2.14. В случай, че достигнете лимита на избрания от Вас план, ще получите съответното съобщение във Вашия акаунт. Преди да изберете нов план и да заплатите посочената в него сума няма да можете да използвате услугите на www.fvpn.com.

3. Изменение на общите условия:

3.1. Имате право по всяко време по своя собствена преценка да прекратите ползването на предоставяните от Дружеството услуги и да прекратите договора, по реда на т. 7.1. по-долу.

3.2. С оглед периодично допълване, модификации и усъвършенстване на работата на www.fvpn.com, както и във връзка със законодателни промени, тези общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Дружеството. Тази промяна може да се извършва също и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните услуги.

3.3. При изменение на тези условия, промените ще бъдат публикувани на www.fvpn.com и/или ще бъде изпратено съобщение до електронната Ви поща, съдържащо текста на измененията. Ще имате 15 дневен срок да се запознае с тези промени.

3.4. Ако не заявите изрично в предоставения Ви срок, че отхвърляте промените чрез изпращане на съобщение до Дружеството, се приема, че сте съгласен с тях и същите стават задължителни за Вас.

3.5. За съгласие с промените в общите условия ще се счита и всяко Ваше ползване на услугите, извършено след обявяване на промените или нови Общи условия на уеб-сайта.

3.6. В случай че заявите несъгласие с променените или нови общи условия, договорът се счита за автоматично прекратен и Дружеството има право незабавно да прекрати предоставянето на услугата.

3.7. Потребителите имат право по всяко време и във всеки момент до сключване на договора за ползване на услугите на сайта да коригират предоставената от тях информация и параметрите на сключвания договор.

4. Защита на личните данни

4.1. С приемането на тези Общи условия, давате своето изрично и безусловно съгласие, Дружеството да обработва личните Ви данни, до които е получила достъп при сключването и изпълнението на договора, включително да предоставя тези данни на други упълномощени от него и/ или свързани с него лица, както и на дружества или институции, за целите на изпълнението на сключения договор и за други законни цели.

4.2. Със приемането на тези Общи условия декларирате, че Ви е предоставена цялата необходима информация относно обстоятелствата по чл. 19, ал. 1 от Закона за защита на личните данни, че сте запознати с доброволния характер и условията за събиране и обработване на лични данни за целите на изпълнение на съответния договор, че сте уведомени, че можете да упражнявате правата си на достъп и коригиране на личните данни, предоставени във връзка с използване на услугите на www.fvpn.com, на адреса на офиса на Дружеството, посочен в началото на тези общи условия, и давате своето недвусмислено и безусловно съгласие, на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни, Дружеството да обработва предоставената от Вас информация, представляваща лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни за целите на изпълнение на сключения между Вас договор за ползване на услугите на www.fvpn.com.

5. Ограничаване на отговорността /Disclaimer/

5.1. Дружеството не носи отговорност за прекратяване на предоставянето на услугите си при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната интернет мрежа, действия или бездействия на трети лица и т.н.

5.2. Дружеството не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.fvpn.com.

5.3. Дружеството не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие неправомерен достъп на трети лица до съхраняваната от Вас информация.

5.4. Използвайки услугите на www.fvpn.com, Вие се задължавате да не извършвате следните действия:

5.4.1. Публикуване, разпространяване или предоставяне по какъвто и да било начин на данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали, които, противоречат на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите условия, Интернет етиката или добрите нрави и които нарушават правата на трети лица като:

- Авторски права или сродни на тях права, запазени марки, патент или други права на интелектуална собственост, право на собственост, както и всякакви други имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.

- представляващи търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация.

5.4.2. Публикуване, разпространяване или предоставяне на софтуер или други компютърни файлове, които съдържат вируси или други рискови програми или техни компоненти.

5.4.3. Публикуване или трансфер на порнографски и нелегални материали.

5.4.4. Публикуване на данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека, пропагандиращи дискриминация, проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология, чието съдържание нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление и т.н.

5.5. При нарушение на някое от горните задължения екипът на www.fvpn.com има право да прекрати договора с Вас или да прекрати достъпа Ви до ползване на услугите до отстраняване на нарушението.

5.6. Ако използвате безплатната версия на FVPN, вие се съгласявате, че Дружеството има право да показва или включва реклама върху или около интернет страниците, отворени от Вас по време на ползването на услугата.

6. Обезщетения

6.1. При нарушаване на тези Общи условия вие сте длъжни да обезщетите Дружеството за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, както и разходи и платени адвокатски възнаграждения, възникнали в резултат на предявени искове, включително платени глоби, обезщетения на трети лица във връзка с неправомерно използване на чужди файлове, или при нарушение на българското или приложимото чуждо законодателство, тези общи условия, добрите нрави и интернет етиката.

7. Плащане

7.1. Платените услуги за потребителите на www.fvpn.com. са обозначени изрично и потребителите се уведомяват предварително за плащанията, които следва да извършат.

7.2. Потребителите се съгласяват, когато ползват платени услуги, да заплащат цената за ползването им преди да ги използват. При забава доставчикът има право да спре услугата и да прекрати договора.

7.3. Дружеството приема плащане на стойността на услугата, съгласно избрания от потребителя способ.

8. Прекратяване на договора

8.1. Можете да прекратите договора по всяко време, чрез поставяне на отметка в празната кутийка и натискане на бутона с надпис „прекрати акаунта ми”, намиращи се на www.fvpn.com. С извършването на тези действия акаунтът Ви автоматично ще бъде прекратени и достъпът Ви до него ще бъде преустановен.

8.2. В случай, че потребителите на Дружеството не изпълнят някое от своите задължения по договора, Дружеството може да прекрати договора с незабавно действие, без да е необходимо изпращането на предизвестие до тях.

9. Дружеството ще съхранява електронното изявление за сключения с потребителите договор на своите сървъри. Всички договори с потребителите ще се сключват на български език и ще се прилага българското материално право.

Благодарим Ви, че ще спазвате тези общи условия, което ще Ви осигури безпроблемно използване на услугите и успешна работа в Интернет.